Enquiry Form

Personal Details

Products


 Vastu Pyramid
  Wish pyramid
 Saraswati Pyramid Yantra
 Pyramid
 3P + 3CP
 9P + 9CP
 Special Pyramid
 Education Pyramid
 45 Pyramid Swastik
 Marriage Pyramid
 Vahan Suraksha Pyramid Yantra
 Cystal Pyramid Plate
 Co-ordinatin – Harmony Pyramid
 Crystal Pyramid
                      
 Bhumi Poojan Products


 Fengshui products


 Rudraksha
 Attraction Bracelet
 Career success level 2
 Courage
 Divine chakra balancer
 Divine success combination
 Ekadash Rudra
 Fortune
 Garbha sanskar
 Gauri shankar kantha
 Healing bracelet
 Healing heart
 Human bracelet
 Indrakshi mala
 Kalpavriksha combination
 Mahalakshmi kantha
 Mahalakshmi bracelet
 Mahamrutyunjay mantra kavach
 Mangalmaya
 Narayan krishna
 Navgraha shanti
 Protection bracelet
 Riddhi Siddhi
 Sanjeevani
 Sarva siddha combination
 Self realisation
 Shivshakti pendant
 Shivanetra pendant
 Stability success
 Supreme kavacham
 Supreme narayana
 Surya power
 Wisdom
 Rudraksha Combination
                      
 Crystal products
 Chakra Charger
 Amethyst crystal mala
 Aquamarine
 Black Tourmaline
 Blood Crystal
 Clear Crystal
 Clear quartz crystal
 Crystal 7 chakra pendulum
 Crystal pyramid plate
 Crystal rod
 Crystal shree yantra
 Driving crystal
 Green Aventuring
 Lapis Lazuli
 Lingum Pendant
 Navgraha crystal plate
 Orange capnelian
 Pink rose
 Red jasper
 Turqouise
 Vastu viraj crystal balls
 Vastu viraj crystal shivlinga
 Violet amethyst
 Yellow adventuring


                      
 Yantras
 ganesh yantra
 Harmony yantra
 Horse shoe Ring + Shani Yantra
 Copper Strips
 Lord Vastoshpati Yantra
 Yantra
 Gayatri Matsya Yantra (GMY)
 Vastu dikdosha nashak yantra (VDDN)
 Mahasudarshan Yantra (MSY)
 Ramraksha Yantra (RRY)
 Mahamrityunjaya yantra (MMY)
 Dattatray Yantra (DY)
 Navnath Yantra (ny)
 Bhairav yantra (BY)
 Hanuman Yanta (HY)
 Shree durgabisa Yantra (DB)
 Bagalamukhi Yantra (BM)
 Bhoot Pret Badha Nivaran Yantra (BPBN)
 Kali Yantra
 Kamakhya Yantra
 Shree Sukta Yantra (SSY)
 Kanakdhara Yantra (KDY)
 Vastudosh Nashak Vyapar Vridhhi Indrayani Yantra (VVIY)
 Sarva Karya Siddhi Yantra (SKS)
 Shree Kuber Yantra & Kuber Idol
 Meruprushtha Shree Yantra
 Navgraha Yantra
 Surya Yantra (Yantra of the sun)
 Chandra Yantra (Yantra of Moon)
  Mangal Yantra (Yantra of mars)
 Budh Yantra (Yantra of Mercury)
 Guru Yantra (Yantra of jupiter)
 Shukra Yantra (Yantra of venus)
  Shani Yantra (Yantra of Saturn)
 Rahu Yantra
 Ketu Yantra
 Annapurna Yantra
 Santan Gopal Yantra
 Kaalasarpa yantra
 Roganivarak yantra
 Vijay yantra
 Ichhasiddhi yantra
 Varun yantra
 Lagna yog yantra
 Vahan Durghatana Nashak Yantra
 Saraswati Yantra
 Agni Yantra
 Brahma Yantra
 Indra yantra
 vastu kavach


                      
 Gemstones
 Blue sapphire
 Cats eye
 Coral
 Diamond
 Emrald
 Gomedh
 Pearl
 Ruby
 Yellow sapphire
 Coral ring
 Mahalakshmi ratna kavacham
 Mahashakti ratna kavach
 Yellow topaz


Services


 Lal Kitab
 Match Making


 E- Janam Kundli
 Printed Janam Kundli


 Numerology


 FengShui Consultant


 Vastu for Children Room
 Vastu for Master Bedroom
 Vastu for Living Room
 Vastu for Puja Room
 Vastu for Garden
 Vastu for Dining Room
 Vastu for Kitchen
 Vastu for Loker Room
 Vastu for Staircase
 Vastu for Garriage
 Vastu for Saptic Tank
 House Stucture as per Vastu
 Renovstion as per Vastu


 Vastu for Business
 Vastu for Interior
 Vastu for Industry
 Vastu for Office
 Vastu for Job,Career & Success


 Personal Vastu Consultancy by Email
 Personal visit at your place for Vastu
 Personal meeting at our office for vastuCaptcha image reload